اطعام مجالس فاطمیه جنوب کشور
تاریخ شروع 1397/11/16
مبلغ جمع آوری شده 30,179,415 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 30,179,415 تومان
  • پرداخت آنلاین: 21,232,900 تومان
  • پرداخت به حساب: 8,946,515 تومان