org-pic خیریه مجازی کریمانه

قربانی گوسفند

انتخاب میزان مشارکت

مشارکت 20 هزار تومانی
مشارکت 50 هزار تومانی
مشارکت 100 هزار تومانی
یک گوسفند
میزان مشارکت شما تومان

اطلاعات پرداخت‌کننده

(مشاهده)
آشنایی بیشتر
گزارش‌ها و آمار