شبکه خیریه مسجدی ها
خیریه مسجدی ها _ تعمیر سقف خانه یک خانواده بی سرپرست
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 تومان
0%
ده هزار تومان
بیست و پنج هزار تومان
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)