گروه جهادی مهدیاران
توزیع نان در مناطق محروم
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
پنجاه هزار تومان
یکصدهزارتومان
پانصدهزار تومان
یک میلیون تومان
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)