انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان کودکان مفید
تهیه تجهیرات و ملزومات حفاظت فردی بیماران، همراهان، کارکنان، کادر درمان از COVID-19
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
10هزار تومان
20هزار تومان
50هزار تومان
مبلغ دلخواه
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)