انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان کودکان مفید
تهیه 75000 ماسک برای کادر درمان و کارکنان بیمارستان
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
10هزار تومان
20هزار تومان
50هزار تومان
مبلغ دلخواه
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)