نیکوکاری بهشت
کمک به سیل زدگان
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
مبلغ مورد نیاز: 25,000,000 تومان
0%
ده هزار تومان
یک کیف
یک وعده غذا
100 هزار تومانی
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)