خیریه ام ابیها (سلام الله علیها)
صدقه
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
10 هزار تومان
20 هزار تومان
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)