گروه جهادی فرهنگی صراط
برگزاری جشن عید غدیر در مناطق جنوب کشور
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
کمک پنجاه هزار تومانی
کمک صد هزار تومانی
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)