آرزوی مریم ...
تاریخ شروع 1399/02/27
مبلغ جمع آوری شده 12,790,000 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 12,790,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 8,910,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 3,880,000 تومان