گروه جهادی تبسم
کمک هزینه تحصیلی و ثبت نام کتاب درسی برای دانش آموزان نیازمند
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
20 هزار تومان
50 هزار تومان
100 هزار تومان
200 هزار تومان
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)