moon
org-pic گروه جهادی یاوران حضرت مهدی(عج)

..:: فطریه >>سادات<< کفاره ::..

انتخاب میزان مشارکت

2 نفر(با احتساب 10000 تومان قوت غالب گندم)
3 نفر(با احتساب 10000 تومان قوت غالب گندم)
4 نفر(با احتساب 10000 تومان قوت غالب گندم)
5 نفر(با احتساب 10000 تومان قوت غالب گندم)
میزان مشارکت شما تومان

اطلاعات پرداخت‌کننده

(مشاهده)
آشنایی بیشتر
گزارش‌ها و آمار